077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Een Veilige Kerk

De parochies van onze federatie vallen onder het beleid en de regelgeving die de gezamenlijke bisdommen in Nederland de afgelopen jaren hebben ontwikkeld als preventieve maatregelen en instrumenten op het vlak van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Dit alles is inderdaad zo ook onderdeel van het preventiepakket dat de Nederlandse Kerkprovincie mede heeft ontwikkeld in het kader van het project ‘Een Veilige Kerk’. In het bisdom Roermond gelden deze maatregelen uiteraard ook voor alle parochies. De parochies worden hierover op de hoogte gesteld via publicaties op de bisdom website, nieuwsbrieven en het diocesaan ambtsblad.

Gedragscode Pastoraat

Concreet betekent dit dat de parochiefederatie de Gedragscode Pastoraat uit 2018 (aanklikken om in te zien) hanteert. Deze gedragscode bevat gedragsregels voor zowel de professionele (pastorale) beroepskrachten alsook voor vrijwilligers die onder meer met kwetsbare groepen werken, waaronder minderjarigen, mensen die niet compos mentis zijn, alsmede ouderen werken. Doel is om met die gedragsregels een sociale veiligheid binnen de parochiële organisatie te scheppen en te waarborgen.
Een ander onderdeel van deze maatregelen is dat de parochie een VOG verlangt van de vrijwilligers die werkzaamheden binnen haar organisatie verrichten en daarbij in contact komen met de genoemde kwetsbare groepen. De parochie is een als zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Als zodanig valt de parochie onder de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers.
Wat betreft de vertrouwenspersoon kunnen parochies in het bisdom Roermond gebruik maken van de diocesaan aangestelde vertrouwenspersoon.
Met het hanteren van preventieve maatregelen voldoet de parochie wel degelijk aan de gestelde vereisten wat betreft een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon bij het bisdom Roermond is

mr. G. Smulders,
tel. 0475-386740,
e-mail: g.smulders@bisdom-roermond.nl