077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Privacyverklaring

Parochiefederatie Regio Blerick (verder: PFRB)

Parochie Federatie Regio Blerick (kortweg PFRB ), gevestigd aan Baarlosestraat 1 5921 EB Blerick, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Parochie Federatie Regio Blerick
Baarlosestraat 1
5921 EB Blerick
telefoon 077-3873929

Persoonsgegevens die wij verwerken

PFRB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken) in correspondentie en telefonisch, of n.a.v. onze diensten zoals n.a.v. het ontvangen van sacramenten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De PFRB heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via parochiekantoor@rkpfblerick.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PFRB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mededelingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u verder te kunnen helpen.
 • Het afhandelen van uw betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten aan u te leveren
 • PFRB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

PFRB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PFRB) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PFRB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

PFRB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PFRB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. PFRB zal buiten haar gegevensverwerkingsdoelen om geen gegevens van u als parochiaan dan wel cliënt, daaronder te verstaan natuurlijke personen, organisaties en instellingen delen met andere natuurlijke of rechtspersonen zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van de betrokkene.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PFRB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PFRB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk sturen aan:

Parochie kantoor Parochiefederatie Regio Blerick,
Baarlosestraat 1
5921 EB Venlo – Blerick

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PFRB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PFRB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u dat schriftelijk melden aan:

Parochie kantoor Parochiefederatie Regio Blerick,
Baarlosestraat 1
5921 EB Venlo – Blerick