077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Vastentijd

Kan ik biechten?

 Ik kreeg een telefoontje van een mevrouw. Zij vroeg mij: “kan ik biechten”. Ik zei: “Ja dat kan. Zullen wij samen een afspraak maken voor het biechtgesprek?” En zij zei tegen mij: “Ik wil nu biechten, kan dat per telefoon.” Ik zei: “De biecht is één van de zeven sacramenten in de Kerk, en al die zeven sacramenten kunnen wij niet toedienen per telefoon of per brief.” Maar de reden die de vrouw mij gaf voor haar verzoek, toonde haar eerlijkheid en openheid. “Pastoor, ik wil graag het sacrament van de biecht ontvangen en mijn fouten belijden, maar ik schaam me heel erg.” Ik heb een lang gesprek met haar gevoerd, en haar verteld over de inhoud van het sacrament van de biecht. En zij zei tenslotte: “Ik maak binnenkort een afspraak met u.”

Met Aswoensdag is de veertigdaagse vastentijd begonnen, een tijd om na te denken over ons doen en laten, een tijd om alles wat mis is gegaan, alles wat gebroken is ons leven, weer goed te maken. Wat is er voor bijzonders aan deze tijd? De grote kerkvader Augustinus merkt hierover het volgende op: “De veertigdagentijd, de vastentijd heeft alles te maken met ons leven op aarde. Deze tijd verwijst naar de ongeveer veertig weken, die een mens in de moederschoot verblijft. Zoals het lichaam van een mens in de moederschoot wordt gevormd, zo wordt de ziel van een mens gevormd tijdens de veertigdagentijd.”

Deze vastentijd nodigt ieder van ons uit om te veranderen. Een verandering in onszelf, om te komen tot inniger gebed. Er is toch niks mooiers dan elkaar in gebed te dragen. Elkaars vragen en noden bij God te brengen en om Gods zegen en bescherming voor elkaar te vragen. Een verandering naar een actievere liefde voor de medemens. We mogen familie, buren en vrienden helpen wanneer zij ziek zijn of gehandicapt, wanneer zij verdriet hebben om een verbroken relatie of een gestorvene, wanneer de druk op het werk of school hen teveel wordt. En we worden tenslotte opgeroepen om te vasten en zo terug te keren naar het wezenlijke in het leven. Een offertje brengen van dingen die ons wellicht goed smaken of die we graag doen. Een gezamenlijk gebed met iedereen thuis, dat kan een tientje van de rozenkrans zijn, of samen een Onze Vader en Weesgegroet bidden, of in deze 40 dagen tijd meer naar de Heilige Mis gaan. En in plaats van een uur per dag op Facebook en Instagram te zitten,  een goed geestelijk boek lezen of mensen bellen die eenzaam zijn of voor zover het mogelijk is iemand bezoeken die ziek is.  Ieder van ons kan zelf wel bedenken wat hij of zij kan doen of laten in deze vastentijd. Als wij een goede daad verrichten of als wij een slechte gewoonte van ons weg halen uit ons leven, wordt deze veertigdagentijd een tijd van zegen voor onszelf en voor de mensen om ons heen.

Pastoor Muprappallil

Schenkingen

Wat kan ik nog meer doen?

Onze penningmeester kwam met een papier naar mij toe om mij dat te laten ondertekenen. En hij zei: “pastoor, een mooi bericht, iemand wil ieder jaar €500,- aan de kerk schenken en hij wil dit doen voor de komende vijf jaar als periodieke gift.” Wat een mooi bericht, en met dank aan deze gulle gever heb ik de overeenkomst ondertekend.

Onze jaarrekening zal in de komende weken worden opgesteld. De penningmeester is droevig gestemd. Door corona zijn onze kerken ofwel een hele poos gesloten ofwel zeer beperkt toegankelijk geweest. Kerkdiensten werden vaak door slechts 30 of nog veel minder mensen bezocht. De collecte opbrengst was soms niet meer dan 15 euro, terwijl het verwarmen van het kerkgebouw al gauw 200 euro kost. Tel uit je winst. Zeg maar eerder: verlies!

Inkomsten uit collectes en misstipendia zijn drastisch verminderd. Bedragen lopen op tot in de 10.000-en euro’s. Maar veel mensen hebben laten blijken juist nu de parochie extra te willen steunen, bijvoorbeeld door het verhogen van de kerkbijdrage of het doen van een eenmalige gift. Steunt u onze parochies al met een kerkbijdrage of verblijdt u de kerk geregeld met een gift? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?  Wanneer U een schenking aan de kerk wilt doen, is het goed te weten dat onze parochie een ANBI-status heeft. Daardoor kunt U de schenking van het belastbaar inkomen aftrekken. U kunt ook periodiek schenken. Dit houdt in dat u 5 jaar of langer een bepaald bedrag aan de kerk schenkt. Dit wordt dan vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Voordelen van een periodieke gift: Bij een eenmalige gift hanteert de belastingdienst voor wat betreft de aftrekbaarheid een drempel van 1% van uw bruto inkomen. Wanneer het totaalbedrag aan giften lager is dan deze 1% zijn ze niet aftrekbaar. Pas wanneer het totaalbedrag hoger is mag u het deel van uw giften, dat boven deze 1% uitkomt, aftrekken. Bij een periodieke gift geldt deze drempel niet. Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u de kerk minimaal vijf jaar een vaste financiële bijdrage wilt geven, dan kunt u elke euro die u aan de kerk geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Zo kunt u uw bijdrage aan de kerk verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Indien U een overeenkomst voor een periodieke schenking van minimaal 5 jaar wilt afsluiten of vragen hierover hebt kunt U contact opnemen met het parochiekantoor via de mail parochiekantoorblerick@kpnmail.nl of via 077-3873929.

Pastoor Muprappallil