077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

de Boodschap

Zegel van liefde

 

Vorige week, toen het mooi weer was, heb ik samen met een iemand in de pastorie tuin gewerkt (ik ben nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers die mij kunnen helpen om de pastorietuin bij te houden, bent u bereid? U bent van harte welkom). Toen kwam er iemand met zijn hond in de ‘Bij de Oude Gieterij’ straat. En hij zag me en begon met mij te praten. Hij heeft in een korte tijd zijn hele leven bloot gelegd, zijn vreugde, pijn en verdriet. Hij had een goede baan en heeft veel gedaan voor zijn gezin. Toen hij ziek werd, heeft iedereen hem in de steek gelaten. Volgens hem heeft hij nu niemand. ‘Maar Pastoor, ik ben niet verdrietig en ik ben niet teleurgesteld’ zei hij. Daarna liet hij me een ketting zien die altijd draagt en daar zag ik verschillende medailles met de namen van zijn dierbaren. En hij zei erbij: ‘ze hebben mij in de steek gelaten, maar ik laat hen niet in de steek’.  Dat was de zegel van zijn liefde voor zijn gezin.

Op zondag 4 april 2021 heeft paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap met zegen ‘Urbi et Orbi’ (‘voor de stad en voor de wereld’ – de traditionele zegen die de paus vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome uitspreekt met Kerstmis, Pasen en ook bij bijzondere gelegenheden) gegeven. De paus onderstreepte hoe wij vandaag de gebeurtenis vieren die ons de hoop geeft die niet teleurstelt: ‘Jezus die gekruisigd was, is verrezen.’ Over de hele wereld verkondigt de Kerk het blijde nieuws dat ‘Jezus, die gekruisigd was, is opgestaan zoals Hij heeft gezegd. Alleluja! ‘, zei paus Franciscus aan het begin van zijn paasboodschap.  De boodschap van hoop van Pasen vertelt ons kernachtig dat ‘de gekruisigde Jezus, niemand anders, is opgestaan uit de dood, Hij is de Heer.’ De wonden die Jezus draagt in zijn handen, voeten en zijde zijn ‘het eeuwige zegel van zijn liefde voor ons’, merkte de paus op.

Dat gesprek bij de pastorietuin was in de week van Pasen. En ik zei tegen hem: “U brengt mij vandaag de echte boodschap van Pasen. Uw leven was een leven van de Goede Week met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen erbij. Op Palmzondag hebben ze Jezus plechtig, als een koning, de stad Jeruzalem binnengehaald. Op Witte Donderdag hebben ze samen met Hem aan tafel gelegen en feestelijk met Hem de maaltijd genuttigd. Maar op de Goed Vrijdag hebben ze hem verraden, in de steek gelaten en ter dood gebracht. Maar Hij is er weer bovenop gekomen, Hij is niet dood gebleven, Hij heeft de dood overwonnen. De verrijzenis van Jezus geeft ons altijd de kracht en de moed om verder te gaan in onze moeilijkheden. Dat heb ik gezien in het leven van de voorbijganger die met zijn hond ging wandelen langs de pastorie. Zulke mensen hebben wij in onze maatschappij. Ze maken in hun leven de echte betekenis van Pasen voor de andere mensen zichtbaar.

Pastoor Muprappallil

Fusieparochie

Pfrb 23-21                                                                                                                                                        april 2021

Van Parochiefederatie naar een Fusieparochie

Geachte parochianen,

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick is voornemens, de Federatie om te zetten naar een Fusieparochie.
De huidige Federatie, opgericht per 1 jan. 2010, bestaat uit 7 parochies met één gezamenlijk kerkbestuur. Van deze 7 parochies hebben 4 parochies nog een eigen kerk.

Een Federatie is een organisatievorm, die ons inziens helaas niet echt bijdraagt tot een gevoel van één kerkgemeenschap voor geheel Blerick en omgeving. Ook juridisch gezien heeft een federatie geen zeggenschap.

Het bisdom streeft bij een Federatie dan ook naar een volgende stap, namelijk een formele fusie van alle parochies van de Federatie naar één nieuwe parochie met één naam en één officiële parochiekerk. De andere kerken blijven bij een fusieparochie voortbestaan, maar dan als kapel, waarbij de erediensten gewoon blijven plaatsvinden.

Het kerkbestuur wil om historische redenen de Fusieparochie de naam St. Lambertusparochie geven met de St. Antonius van Paduakerk als de parochiekerk.
De St. Josephkerk wordt dan de St. Josephkapel, de Johannes de Doperkerk dan de St. Johannes de Doperkapel en de Maria Onbevlekt Hart van Mariakerk dan de Onbevlekt Hart van Mariakapel.

In een hoorzitting, onder voorbehoud van Corona regelgeving, gepland in het najaar van 2021, zullen de parochianen uitgenodigd worden om dit voorstel te bespreken. Uiteraard kunt u ook nu reeds per mail/brief reageren op dit plan. (e-mail adres:  parochiekantoor@rkpfblerick.nl)

Vooropgesteld, dat het kerkbestuur de medewerking heeft van de parochianen, zal deze bisschop Smeets dan verzoeken het formele fusiedecreet uit te vaardigen, waarna dit notarieel zal worden vastgelegd.

Streefdatum van ingang van deze fusieparochie is 1 januari 2022.

 

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick:

Voorzitter: Pastoor R. Muprappallil

Secretaris: Mon Wismans

Penningmeester:  vacature

Petra Steenhuis: commissie pastorale zaken

Marije van Knippenberg: commissie financiële zorg

Otto van Staveren: commissie personeel en organisatie

Jos Peters: commissie gebouwen en terreinen

Sacramenten

Jammer, het is te laat !

 Eerder heb ik al een keer voor de Blerickse Krant over het sacrament van ‘ziekenzalving’ geschreven. Nu zou ik graag hierover nog een keer willen schrijven. De aanleiding is een gebeurtenis die ik heb meegemaakt. Deze week net voor de avond mis kreeg ik een telefoontje voor een ziekenzalving. Ik zei tegen de familie: “Ik sta in de sacristie klaar voor de avondmis, meteen na de mis kom ik naar jullie”. Na de mis zag ik op mijn telefoon een gemiste oproep van de familie, ik belde meteen terug. En ze zeiden me dat hun vader al overleden was. Ik ben toch naar hen toe gegaan en wij hebben samen voor hem gebeden. Tijdens ons gesprek zei de dochter: “ik heb onze vader wel eerder gevraagd of hij de ziekenzalving wilde ontvangen, maar hij zei, dat hij zich nog behoorlijk voelde, en nog niet dood zou gaan”.

Velen denken nog steeds dat dit het allerlaatste sacrament is, en als je dit sacrament hebt ontvangen, dan ga je dood.  Het is een verkeerd begrip van dit sacrament. De ziekenzalving en de gebeden zijn vooral een krachtige hulp in de nood waarin een ernstig zieke of zwakke mens verkeert. Zo heeft het sacrament een heilzame werking om door Gods bijstand de moeilijkheden goed te doorstaan, en het lijden te dragen. Het sterkt hem tegen de angst voor de dood. Daarnaast zijn er ook situaties waarbij mensen hun vertrouwen in God dreigen te verliezen (bijvoorbeeld bij psychische ziekte of chronische ziekte) en waarin het sacrament nieuwe kracht en hoop kan schenken. Zo is het bijvoorbeeld gepast dat voor een zware operatie de ziekenzalving wordt toegediend, of wanneer oudere mensen duidelijk zwakker worden. Het kan de zieke ook de kracht geven om weer te herstellen van zijn ziekte. Het sacrament kan meer dan één keer ontvangen worden, bijvoorbeeld in het geval van een nieuwe ernstige ziekte of wanneer de toestand van de zieke verslechtert.

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie hebben de bisschoppen uitdrukkelijk besloten om niet meer te spreken over het ‘Laatste Oliesel’ (de zalving vlak voor de dood), maar over de ‘zalving van de zieken’: “Het sacrament is niet uitsluitend het sacrament van diegenen die in het uiterste  levensgevaar verkeren. De meest geschikte tijd om het te ontvangen is dan ook reeds aanwezig, wanneer een gelovige door ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te komen.”

De kern van het sacrament bestaat uit de zalving van de zieke op voorhoofd en handen, onder het uitspreken van deze woorden: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Amen. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven. Amen.” Daarnaast kan de zieke of stervende, indien mogelijk, ook de H. Communie ontvangen, als kracht voor herstel of voor de reis naar het hiernamaals. Het Lichaam en het Bloed van Christus zijn onderpand van de verrijzenis: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Joh. 6, 54).

U kunt gerust naar de pastorie bellen voor een gesprek, voor een afspraak. Kapelaan en ik zijn bereid om jullie bij te staan niet alleen in de goede dagen maar ook tijdens de minder goede dagen in jullie leven.

Pastoor Muprappallil