077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Kerstkaarten

Wilt u alstublieft uw kerstkaarten niet weggooien!

Vorig jaar heb ik een artikel geschreven met dezelfde titel. En veel mensen kwamen hun oude kerstkaarten brengen. Van deze oude kaarten hebben wij, dank zij de hulp van verschillende mensen, dit jaar nieuwe kaarten gemaakt. De verwarming van de Antoniuskerk is afgekeurd, en wij zijn nu bezig met een nieuwe verwarming. Dit werk zal bijna €100.000,- kosten. De kaarten hebben wij aan de mensen verkocht en de opbrengst is bestemd voor de verwarming van de kerk. Deze actie heeft meer dan €600,- opgebracht. Dit jaar wil ik jullie wederom vragen om de oude kaarten te bewaren.

Wilt u de kerstkaarten, die u dit jaar heeft ontvangen en niet zelf wilt bewaren, in de kerk of op de pastorie inleveren? Met deze oude kerstkaarten kunnen wij weer nieuwe kerstkaarten maken.

Dit jaar heb ik heel veel kerst- en nieuwjaarswensen van mensen mogen ontvangen. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie kerst- en nieuwjaarswensen en ook voor de prachtige kerstkaarten.

Pastoor Muprappallil

Kerstboodschap

KERSTMIS, DE GEBOORTE EN KOMST VAN JEZUS OP AARDE, HET LICHT IN DE WERELD

Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland

Broeders en zusters,
Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. “Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw” (Galaten 4:4a). God kwam naar ons toe om ons menselijk leven te delen in het Kind Jezus Christus. Ook nu vieren we dat Christus onder ons komt als onze Redder. Met Kerst-mis wil Hij ook geboren worden in ons hart.

In het bijzonder Maria en ook Jozef staan open voor God in hun leven. Dat verandert hun leven en onze levens. De geboorte van Jezus Christus in Bethlehem betekent de overwinning van licht op duisternis, liefde op haat, vreugde op verdriet, hoop op wan-hoop en vrede op geweld. De geboorte van het Kind brengt licht in onze wereld en in onze harten. “Het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien” (Jesaja 9:2-5).

Ook tijdens het komende Kerstfeest moeten we rekening houden met coronamaatre-gelen. Daardoor kunnen we de Kerstdagen niet vieren zoals voorheen met grote fees-ten, concerten en markten. Wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle be-tekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).

Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen. Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).

Met Kerstmis worden we opnieuw opgeroepen Gods licht en de liefde die in Christus tot ons zijn gekomen met andere mensen te delen. Licht en liefde inspireren ons soli-dair te zijn met hen die door ziekte, geloofsvervolging, verdriet om overleden dierba-ren of economische schade als gevolg van het coronavirus zijn getroffen en in angst, onzekerheid en eenzaamheid leven. Christus is mens geworden om ons daarvan te bevrijden door Zijn kruisdood en verrijzenis. En wij zijn Zijn handen en voeten in deze wereld.

Paus Franciscus roept ons in zijn encycliek Laudato Si’ (Rome, 24 mei 2015) op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en om de situatie van hen die in armoede leven te verbeteren. Ook daar herinnert de ster die schijnt boven Bethlehem ons op-nieuw aan. “Wat hebt gij voor de minsten der Mijnen gedaan?” (Matheus 25; 31-46).

We denken aan de inzet van beleidsmakers en wetenschappers, maar ook met het oog op de komende feestdagen aan de hulpdiensten en de mensen die werken in de zorg. Zij zetten zich in voor onze veiligheid en gezondheid. Het is daarom pijnlijk en stui-tend dat zij tegenwerking ondervinden.

Zorg betonen ook gelovigen die zich in parochies bekommeren om het welzijn van eenzamen, zieken alsook vluchtelingen, geïnspireerd door het Kerstkind voor wie geen plaats was in de herberg. Wij hebben grote waardering voor de velen binnen en buiten de geloofsgemeenschap die zich inzetten voor een menswaardige opvang van mensen in nood. We denken ook aan de vluchtelingen aan de buitengrenzen van Eu-ropa en degenen die zich daar iedere dag onvermoeid inspannen voor hen. Ze brengen verbondenheid tussen mensen van verschillende godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen.

Wees verbonden met mensen in vreugde en verdriet. Uit de ontmoeting met Christus en de ontmoeting met elkaar in liefde en vrede doen we kracht op om licht in het leven van elkaar en alledag te brengen en te zoeken. Net zoals de Wijzen uit het Oosten ofwel de Drie Koningen die op zoek gingen naar ‘het licht van de wereld’.
Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.

In 2023 vergaderen de bisschoppen in Rome over de synodale Kerk, een Kerk die ‘sa-men op weg’ is bij de verkondiging van de Blijde Boodschap. Met het oog op deze synode vragen we gelovigen in parochies en elders met elkaar na te denken over hoe we samen op weg zijn, hoe we daarin kunnen groeien en hoe we daar de Heilige Geest aan het werk zien.

Vier Kerstmis! De website www.vierkerstmis.nl helpt u daarbij.

Wij wensen u en onszelf toe dat wij, net zoals Maria en Jozef, open kunnen staan voor God in ons leven. Wij zullen dan het licht van Christus met Kerstmis zien, het licht dat we nodig hebben in de duisternis. Dan zal het Kerstkind ook zelf in ons hart geboren worden. Vanuit die overtuiging wensen wij u van harte een gezegend en een zalig Kerstmis toe.

De R.-K. bisschoppen van Nederland
Utrecht, december 2021

op onderstaande link kunt u het pdf bestand downloaden

Kerstboodschap RK bisschoppen 2021

Aangepaste mistijden

Aanpassingen mistijden t/m 30 januari

In verband met coronamaatregelen

Antoniuskerk 

Maandag t/m vrijdag 9.00 uur
Zaterdag 16.00 uur
Zondag  10.00 uur

 Johannes de Doperkerk

Zondag 11.30 uur

Onbevlekt Hart van Mariakerk 

Zaterdag 29 januari      GEEN H.Mis

Josephkerk

Zaterdag      8 januari   16.00 uur
Zaterdag    15 januari   16.00 uur
Zaterdag    22 januari   GEEN H.MIS
Zaterdag    29 januari   16.00 uur