077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Op Weg naar

“De Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel.”

Na een lange zomer is het nu herfst. De natuur sterft af. In de maand november staan we daarom in de Kerk stil bij hen die ons zijn ontvallen.

Op 1 november viert de Rooms-Katholieke Kerk een hoogfeest van Allerheiligen (Solemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) waarbij alle heiligen gezamenlijk worden vereerd en herdacht.  En op 2 november, wordt Allerzielen gevierd. Dan worden alle gestorvenen herdacht. De gedachtenis van onze overledenen maakt elkaar ook weer diepte indruk. Het maakt ons opnieuw bewust van onze liefde voor hen en het gemis dat achter bleef toen zij van ons heen gingen. Het maakt ook duidelijk dat wij hen niet kunnen en willen vergeten. Door alle dagelijkse beslommeringen denken we misschien niet meer elk moment of elke dag aan hen, toch zijn zij niet uit ons leven verdreven. In liefde en gebed blijven we met onze overleden dierbaren verbonden, over de grens van dit leven.

Heilig zijn is: toegewijd aan God, apart gezet. Op zaterdag 11 oktober heeft de Kerk iemand zaligverklaard (de eerste stap zijn op weg naar een heiligverklaring). Het gaat over een jongeman, Carlo Acutis, van 15 jaar. Het gebeurt niet elke dag dat een jongen die aan een vorm van leukemie overleed op 15-jarige leeftijd zalig wordt verklaard. Tijdens de zalig verklaring lazen ze de brief van de paus voor en daarna brachten de ouders van de overleden tiener een reliek naar het altaar waarin zich het hart van Acutis bevindt. In de reliekhouder is een bekende uitspraak van Acutis gegraveerd: “De Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel.” “Om voor altijd met Jezus verenigd te zijn, dat is mijn levensprogramma”, schreef Carlo. Door de dood verenigen wij met Jezus in de hemel. Een onverwoestbaar geloof in een leven na de dood.

De eerste christenen spraken over zichzelf als ‘de heiligen’! Niet omdat ze zo braaf waren of zonder zonden, maar omdat ze zich kind van God voelden, dat was hun diepste identiteit. Dat wij heiligen zijn, dat vieren we met Allerheiligen, niet omdat we zo goed zijn, maar omdat we tot het goede geroepen zijn.

Pastoor R. Muprappallil

Engelen

Laten we als engelen zijn voor elkaar!

Op 2 oktober hebben wij het feest van de heilige engelbewaarders gevierd. Engelen spelen in zeer veel Bijbelse gebeurtenissen een grote rol. En wanneer we uit de Bijbel alle tekstgedeelten waarin engelen een rol spelen zouden verwijderen, zou de Bijbel niet alleen beduidend slanker zijn, maar zou hij ook beroofd zijn van één van zijn belangrijkste kenmerken. En dat geldt zowel voor het oude als voor het nieuwe testament.

Adam en Eva werden er reeds door een Engel met vlammend zwaard aan gehinderd om naar het paradijs terug te keren. Engelen verkondigden aan Abraham, de stamvader van het geloof, dat zijn vrouw, ondanks haar hoge leeftijd, nog een zoon zou baren. En ook voor de uittocht uit Egypte en de moeilijke tocht naar het beloofde land stuurt God een Engel mee om de Israëlieten te beschermen. Ook in het nieuwe testament duiken er altijd weer Engelen op bij alle belangrijke momenten in het leven van Jezus. Het begint reeds bij zijn ontvangenis en geboorte: het is een Engel die aan Maria de boodschap overbrengt dat ze een zoon zal baren. En ook in de dromen van Jozef verschijnt meerdere keren een engel om hem gerust te stellen. Bij de herders op de velden, en ook bij de kribbe, verschijnt zelfs een heel engelenkoor, en ook na Jezus’ dood is het weer een Engel die bij het lege graf de vrouwen aanspreekt en geruststelt. Al die voorbeelden wijzen gewoon op ogenblikken van bijzondere betekenis in de heilsgeschiedenis. Er staan in de Bijbel zijn nog veel meer verhalen waarin Engelen een rol spelen.

Wij kunnen veel engelen zien in ons dagelijks leven. Dat zijn mensen die naast je komen zitten, luisteren, bemoedigen, verdragen, waarderen, een praatje maken, voor gaan, uitzicht geven en dat dikwijls op heel beslissende en heftige momenten. Die zijn als brood uit de hemel, niet om de maag te vullen, maar wel de innerlijke mens. De Heilige Communie opent ieder van ons die bron van leven: “Wie van dit brood eet, zal eeuwig leven” zegt Jezus. En die leven brengende boodschap kunnen wij uitdragen, dan kunnen we licht brengen in onze omgeving en als engelen zijn voor de uitgeputte en ontmoedigde mensen om ons heen. “We zijn stuk voor stuk engelen met slechts één vleugel, en we kunnen slechts vliegen door elkaar te omhelzen” (Luciano de Crescenzo). Laten we dan ook allemaal zulke engelen zijn voor elkaar!

Pastoor Muprappallil

In Balans

AKTIE KERKBALANS 2020

Aan allen die zich betrokken voelen bij onze parochies.

Voor iedereen heeft de ‘kerk” een andere betekenis. Het kan een plek zijn: waar men viert en rouwt, waar men rust zoekt of tot bezinning komt, waar men troost kan vinden, een ontmoetingsplek.

We mogen elkaar steunen op belangrijke momenten in het leven, maar ook op doodgewone doordeweekse dagen. Deze momenten zijn heel kostbaar, maar niet in geld uit te drukken, maar zonder geld gaat het niet, de ‘kerk’ kost immers geld. De uitgaven zijn o.a. het onderhoud van de kerkgebouwen, het parochiekantoor, de pastorie, energie- en personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het pastoraat.

 De inkomsten komen uit de misstipendia en collectegelden, en de kerkbijdrage. Voor deze kerkbijdrage houden wij een jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’. Wij rekenen op u, in tijden van voor- en tegenspoed. Een van de grootste bronnen van inkomsten voor onze parochies is namelijk uw vrijwillige bijdrage, we zijn er volledig afhankelijk van.

Daarom vragen de parochies van u een vrijwillige jaarlijkse bijdrage. Met als richtbedrag € 120,- per huishouden. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de belastingen, omdat de RK kerk een ANBI-instelling is. Het automatisch betalen of via machtiging betalen zijn de makkelijkste manieren van betalen. Uiteraard kunt u de machtiging of automatische betaling altijd weer intrekken. Bijkomend voordeel is: Als u deze bijdrage doet, zijn er minder kosten voor trouw- en uitvaartmissen.

Ik dank u zeer hartelijk voor uw betrokkenheid bij onze parochies en bij voorbaat voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans. Hebt u dit jaar al meegedaan met de Kerkbalans-actie dan wordt u dubbel bedankt. Daarom vragen wij u (om elke maand) uw bijdrage over te maken naar een van de onderstaande bankrekeningnummers:

NL59RABO 0107 7013 91 t.n.v. Antonius van Padua-parochie te Blerick.
NL29 RABO 0107 7004 76 t.n.v. KERKBEST. ST.JOSEPH  te Hout-Blerick.
NL24 RABO 0107 7022 15 t.n.v. PAR.H.JOHANNES de DOPER  te Blerick.
NL53 RABO 0107 7010 14 t.n.v. KERKBESTUUR ST.HUBERTUS te Blerick.
NL53 RABO 0107 7014 99 t.n.v. KERKBESTUUR H.LAMBERTUS te Blerick.
NL79 RABO 0107 7030 68 t.n.v. PAR.ONB.HART VAN MARIA  te Boekend.
NL81 RABO 0107 7330 05  t.n.v. Kerkb. Par. H.Max.Kolbe te Blerick.

Help ons het goede werk in stand te houden en steun ons.
Van harte alle goeds en hartelijke groeten,

Pastoor Rijo Muprappallil

 

Brief van de pastoor

Bestaat er een tweede communie?

Deze maand zijn wij vol op bezig met alle eerste communie en vormsel vieringen in onze parochies. Tijdens de oefening stelde ik een vraag aan onze communicanten: “Binnenkort ontvangen jullie jullie eerste Heilige Communie. Bestaat er dan wel een tweede communie?” Vol twijfel keken ze rond en begonnen ze antwoord te geven op mijn vraag. Een zei: “Nee jij mag niet meer dan één keer de heilige communie ontvangen.” Een ander zei: “Ja het kan wel wanneer je in groep 8 zit.” Voor sommige kinderen is hun eerste communie jammer genoeg de laatste communie.

Je ontvangt voor de eerste keer de Heilige Communie tijdens een bijzondere,  plechtige viering. Maar er bestaat wel degelijk een tweede, derde en zelfs een honderdste Heilige Communie. Zolang je blijft komen naar de kerk, en als je jezelf waardig voelt om deze Heilige communie te ontvangen, mag je weer de  H. Communie te ontvangen. Dan komt Jezus in je hart. Ik vond het prachtig om te zien hoe onze communicanten na de eerste keer de Heilige Communie ontvangen te hebben gingen zitten en bidden. Ze deden hun ogen dicht en baden tot Jezus die op die dag voor de eerste keer in hun hart was gekomen.

Voor deze bijzondere dag hebben wij heel veel voorbereiding gedaan met lessen, gezinsvieringen, oefeningen en ook door het ontvangen van het sacrament van biecht en verzoening. Met eenzelfde intensiteit hebben wij ook de Vormsel voorbereiding gedaan. En dezer dagen ontvangen 25 van onze vormelingen de Heilige Geest. Zo gaan ze op pad met deze ‘Helper’, met deze ‘Advocaat’, de Heilige Geest. Samen met deze Jezus en met deze Heilige Geest gaan wij verder in ons leven.

NB: Iedere eerste vrijdag van de maand brengen wij de ziekencommunie rond aan de mensen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen. Wilt u zelf de heilige communie ontvangen of kent u iemand die heel graag de heilige communie wil ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de pastoor of de kapelaan.

Pastoor Muprappallil

Speciale Vieringen

Communie Vieringen:
Zaterdag 5 september om 14:00 uur in de St. Antonius van Padua
Zondag 6 september om 14:00 uur in de St. Antonius van Padua
Zondag 13 september om 14:00 uur in de St. Antonius van Padua
Zondag 20 september om 11:30 uur in de Heilige Joseph te Hout Blerick

Vormsel Vieringen:
Vrijdag 4 september om 19:00 uur in de St. Antonius van Padua
Vrijdag 11 september om 19:00 uur in de St. Antonius van Padua
Vrijdag 25 september om 19:00 uur in de Heilige Joseph te Hout Blerick

 

Jaarcijfers 2019 parochies regio Blerick

Jaarcijfers 2019 ( x € 1.000)

Kosten
Personeelskosten 48
Kosten onroerend goed 112
Kosten eredienst en pastoraal 18
Verplichte en vrijwillige bijdragen 29
Overige kosten 15
Inkomsten
Bijdragen parochianen 133
Opbrengst bezittingen 43
Overige inkomsten 24
Tekort 22

De parochies hebben allemaal de Anbi status, zie onderstaande lijst

Rsin-nummer
Antonius van Padua 824125629
Lambertus 824132555
Hubertus 824130522
Johannes de Doper 824130704
Max.Kolbe 824100499
Joseph 824131435
Onb. H.v. Maria 824115612