077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

de Boodschap

Zegel van liefde

 

Vorige week, toen het mooi weer was, heb ik samen met een iemand in de pastorie tuin gewerkt (ik ben nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers die mij kunnen helpen om de pastorietuin bij te houden, bent u bereid? U bent van harte welkom). Toen kwam er iemand met zijn hond in de ‘Bij de Oude Gieterij’ straat. En hij zag me en begon met mij te praten. Hij heeft in een korte tijd zijn hele leven bloot gelegd, zijn vreugde, pijn en verdriet. Hij had een goede baan en heeft veel gedaan voor zijn gezin. Toen hij ziek werd, heeft iedereen hem in de steek gelaten. Volgens hem heeft hij nu niemand. ‘Maar Pastoor, ik ben niet verdrietig en ik ben niet teleurgesteld’ zei hij. Daarna liet hij me een ketting zien die altijd draagt en daar zag ik verschillende medailles met de namen van zijn dierbaren. En hij zei erbij: ‘ze hebben mij in de steek gelaten, maar ik laat hen niet in de steek’.  Dat was de zegel van zijn liefde voor zijn gezin.

Op zondag 4 april 2021 heeft paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap met zegen ‘Urbi et Orbi’ (‘voor de stad en voor de wereld’ – de traditionele zegen die de paus vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome uitspreekt met Kerstmis, Pasen en ook bij bijzondere gelegenheden) gegeven. De paus onderstreepte hoe wij vandaag de gebeurtenis vieren die ons de hoop geeft die niet teleurstelt: ‘Jezus die gekruisigd was, is verrezen.’ Over de hele wereld verkondigt de Kerk het blijde nieuws dat ‘Jezus, die gekruisigd was, is opgestaan zoals Hij heeft gezegd. Alleluja! ‘, zei paus Franciscus aan het begin van zijn paasboodschap.  De boodschap van hoop van Pasen vertelt ons kernachtig dat ‘de gekruisigde Jezus, niemand anders, is opgestaan uit de dood, Hij is de Heer.’ De wonden die Jezus draagt in zijn handen, voeten en zijde zijn ‘het eeuwige zegel van zijn liefde voor ons’, merkte de paus op.

Dat gesprek bij de pastorietuin was in de week van Pasen. En ik zei tegen hem: “U brengt mij vandaag de echte boodschap van Pasen. Uw leven was een leven van de Goede Week met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen erbij. Op Palmzondag hebben ze Jezus plechtig, als een koning, de stad Jeruzalem binnengehaald. Op Witte Donderdag hebben ze samen met Hem aan tafel gelegen en feestelijk met Hem de maaltijd genuttigd. Maar op de Goed Vrijdag hebben ze hem verraden, in de steek gelaten en ter dood gebracht. Maar Hij is er weer bovenop gekomen, Hij is niet dood gebleven, Hij heeft de dood overwonnen. De verrijzenis van Jezus geeft ons altijd de kracht en de moed om verder te gaan in onze moeilijkheden. Dat heb ik gezien in het leven van de voorbijganger die met zijn hond ging wandelen langs de pastorie. Zulke mensen hebben wij in onze maatschappij. Ze maken in hun leven de echte betekenis van Pasen voor de andere mensen zichtbaar.

Pastoor Muprappallil

Fusieparochie

Pfrb 23-21                                                                                                                                                        april 2021

Van Parochiefederatie naar een Fusieparochie

Geachte parochianen,

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick is voornemens, de Federatie om te zetten naar een Fusieparochie.
De huidige Federatie, opgericht per 1 jan. 2010, bestaat uit 7 parochies met één gezamenlijk kerkbestuur. Van deze 7 parochies hebben 4 parochies nog een eigen kerk.

Een Federatie is een organisatievorm, die ons inziens helaas niet echt bijdraagt tot een gevoel van één kerkgemeenschap voor geheel Blerick en omgeving. Ook juridisch gezien heeft een federatie geen zeggenschap.

Het bisdom streeft bij een Federatie dan ook naar een volgende stap, namelijk een formele fusie van alle parochies van de Federatie naar één nieuwe parochie met één naam en één officiële parochiekerk. De andere kerken blijven bij een fusieparochie voortbestaan, maar dan als kapel, waarbij de erediensten gewoon blijven plaatsvinden.

Het kerkbestuur wil om historische redenen de Fusieparochie de naam St. Lambertusparochie geven met de St. Antonius van Paduakerk als de parochiekerk.
De St. Josephkerk wordt dan de St. Josephkapel, de Johannes de Doperkerk dan de St. Johannes de Doperkapel en de Maria Onbevlekt Hart van Mariakerk dan de Onbevlekt Hart van Mariakapel.

In een hoorzitting, onder voorbehoud van Corona regelgeving, gepland in het najaar van 2021, zullen de parochianen uitgenodigd worden om dit voorstel te bespreken. Uiteraard kunt u ook nu reeds per mail/brief reageren op dit plan. (e-mail adres:  parochiekantoor@rkpfblerick.nl)

Vooropgesteld, dat het kerkbestuur de medewerking heeft van de parochianen, zal deze bisschop Smeets dan verzoeken het formele fusiedecreet uit te vaardigen, waarna dit notarieel zal worden vastgelegd.

Streefdatum van ingang van deze fusieparochie is 1 januari 2022.

 

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick:

Voorzitter: Pastoor R. Muprappallil

Secretaris: Mon Wismans

Penningmeester:  vacature

Petra Steenhuis: commissie pastorale zaken

Marije van Knippenberg: commissie financiële zorg

Otto van Staveren: commissie personeel en organisatie

Jos Peters: commissie gebouwen en terreinen

Sacramenten

Jammer, het is te laat !

 Eerder heb ik al een keer voor de Blerickse Krant over het sacrament van ‘ziekenzalving’ geschreven. Nu zou ik graag hierover nog een keer willen schrijven. De aanleiding is een gebeurtenis die ik heb meegemaakt. Deze week net voor de avond mis kreeg ik een telefoontje voor een ziekenzalving. Ik zei tegen de familie: “Ik sta in de sacristie klaar voor de avondmis, meteen na de mis kom ik naar jullie”. Na de mis zag ik op mijn telefoon een gemiste oproep van de familie, ik belde meteen terug. En ze zeiden me dat hun vader al overleden was. Ik ben toch naar hen toe gegaan en wij hebben samen voor hem gebeden. Tijdens ons gesprek zei de dochter: “ik heb onze vader wel eerder gevraagd of hij de ziekenzalving wilde ontvangen, maar hij zei, dat hij zich nog behoorlijk voelde, en nog niet dood zou gaan”.

Velen denken nog steeds dat dit het allerlaatste sacrament is, en als je dit sacrament hebt ontvangen, dan ga je dood.  Het is een verkeerd begrip van dit sacrament. De ziekenzalving en de gebeden zijn vooral een krachtige hulp in de nood waarin een ernstig zieke of zwakke mens verkeert. Zo heeft het sacrament een heilzame werking om door Gods bijstand de moeilijkheden goed te doorstaan, en het lijden te dragen. Het sterkt hem tegen de angst voor de dood. Daarnaast zijn er ook situaties waarbij mensen hun vertrouwen in God dreigen te verliezen (bijvoorbeeld bij psychische ziekte of chronische ziekte) en waarin het sacrament nieuwe kracht en hoop kan schenken. Zo is het bijvoorbeeld gepast dat voor een zware operatie de ziekenzalving wordt toegediend, of wanneer oudere mensen duidelijk zwakker worden. Het kan de zieke ook de kracht geven om weer te herstellen van zijn ziekte. Het sacrament kan meer dan één keer ontvangen worden, bijvoorbeeld in het geval van een nieuwe ernstige ziekte of wanneer de toestand van de zieke verslechtert.

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie hebben de bisschoppen uitdrukkelijk besloten om niet meer te spreken over het ‘Laatste Oliesel’ (de zalving vlak voor de dood), maar over de ‘zalving van de zieken’: “Het sacrament is niet uitsluitend het sacrament van diegenen die in het uiterste  levensgevaar verkeren. De meest geschikte tijd om het te ontvangen is dan ook reeds aanwezig, wanneer een gelovige door ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te komen.”

De kern van het sacrament bestaat uit de zalving van de zieke op voorhoofd en handen, onder het uitspreken van deze woorden: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Amen. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven. Amen.” Daarnaast kan de zieke of stervende, indien mogelijk, ook de H. Communie ontvangen, als kracht voor herstel of voor de reis naar het hiernamaals. Het Lichaam en het Bloed van Christus zijn onderpand van de verrijzenis: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Joh. 6, 54).

U kunt gerust naar de pastorie bellen voor een gesprek, voor een afspraak. Kapelaan en ik zijn bereid om jullie bij te staan niet alleen in de goede dagen maar ook tijdens de minder goede dagen in jullie leven.

Pastoor Muprappallil

Pasen

De Goede Week

Heel vaak vragen wij aan elkaar: heb je een mooie vakantie gehad? Heb je een goede nachtrust gehad? Heb je een goede week gehad? Wat bedoelen wij met deze vragen?

Tijdens een van mijn huisbezoeken zei iemand tegen mij: “pastoor, ondanks de slechte uitslag, ondanks mijn  ziekenhuisopname, heb ik toch een goede week gehad.” Ik verbaasde me erover en vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Hij zei: “Een goede dag en een goede week bepaal je zelf. Als je geloof hebt, dan zul je je moeilijkheden overkomen. Het geloof geeft je vertrouwen en rust. Mijn geloof biedt mij deze mogelijkheid, daarom ben ik nooit verdrietig of teleurgesteld bij tegenslagen. Dat heeft mij iedere keer sterk gemaakt.” Dit is een van de mooiste getuigenissen van iemand over zijn geloof die ik heb gehoord.

In deze 40-daagse vastentijd staan wij stil bij het lijden van Christus. En aan het einde van deze vastentijd komen wij bij de Goede Week: de week voor de Pasen. De Goede Week begint in de Kerk met Palmzondag, wanneer de Kerk de plechtige intrede van Christus als koning in de stad Jeruzalem herdenkt. Daarna viert de Kerk Witte Donderdag, de herdenkingsdag van zijn Laatste Avondmaal en de avond waarin Hij werd verraden door zijn vriend Judas. Goede Vrijdag volgt erop. Dan staan wij stil bij zijn kruisdood en graflegging. De slechte vrijdag wordt zo een goede vrijdag, omdat Jezus door zijn dood een andere dimensie heeft gegeven aan onze dood. Daardoor laat Hij aan ons zien dat het dood niet het einde is. De stille zaterdag herinnert ons aan de periode van verdriet en eenzaamheid na het sterven van onze dierbaren. En de laatste dag van de Goede Week is de Pasen, de dag van de Verrijzenis. Het katholieke geloof is gebouwd op de Verrijzenis van Christus, het leven na de dood bij God in de hemel. Dit is een onverwoestbare geloof.

Misschien denken we vaak dat alles afgelopen is, dat het geloof verdwenen is, dat God dood is  in onze samenleving. Toch zit er een verlangen in de harten van de mensen en is er een zoeken naar God. Het geloof in een leven na de dood helpt de mensen te blijven vertrouwen in God.

Als wij die hoop van Pasen durven doorgeven aan anderen, dan zal ons geloof een steun zijn voor ons en voor velen die geen houvast meer hebben in het leven.

Pasen 2021 is een uitnodiging voor ons om op te staan uit het graf van zelfzucht en ongeloof. Met Pasen heeft Jezus de mogelijkheid geschapen om uit het graf weg te trekken naar de volheid van het leven. Zeker, stenen kunnen het leven lastig maken, maar sinds Pasen niet meer, de steen is opzij gerold: Hij is verrezen en wij met Hem.

Zalig Pasen. Christus is verrezen, Ja, Hij is waarlijk verrijzen.

Pastoor Muprappallil

Vastenactie

Even minderen voor een ander

Wie kennis vergaart heeft veel te delen. Wie een ambacht leert kan iets doorgeven. Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden. Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele leerlingen   Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem of haar te leren een volwaardig mens te zijn die kan geven en delen en léven!

Net als andere jaren organiseert de Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. Het dekenaat Venlo wil dit jaar een basisschool in Kitase (Ghana) helpen. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een goed inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Afgelopen zondag kwam vlak voor de mis een gezin in de sacristie van de Doperkerk. Ieder gezinslid gaf een vastenactie zakje aan mij met geld erin en zei: “Hiermee wil ieder van ons zijn bijdrage leveren voor de vastenactie dit jaar”. Wat een mooi gebaar van hen. Ieder van hen heeft een eigen zakje gebruikt om zijn bijdrage voor deze actie te geven.

U kunt het geld in een aparte envelop bij de collecte meegeven of u kunt een bedrag overmaken naar IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 tnv. Missiesecretariaat Roermond o.v.v. Project Kitase Dekenaat Venlo.

Alle steun voor de kwetsbare gemeenschappen is welkom! Zo kunnen wij in deze 40-dagen tijd even minderen om een ander te helpen.

Pastoor Muprappallil

Pasen

Mededelingen

 

  1. Wilt u een huispaaskaars bestellen? Dat kunt u iedere dag (tot en met 7 maart) voor of na de mis in de sacristie komen doen. Wij willen u vragen dan gelijk te betalen en uw naam en adres te noteren op de bestellijst. Deze kaarsen zullen wij tijdens de paaswake zegenen, daarna kunt u deze meenemen naar huis.

 

  1. Paus Franciscus heeft dit jaar als het “Jaar van de H. Joseph” uitgeroepen. Achter in de kerk vinden jullie het gebed en de litanie tot de H. Joseph. Deze kunnen jullie meenemen naar huis en uitdelen aan mensen in jullie familie- en vriendenkring.

 

  1. Als voorbereiding op het komende paasfeest, is er iedere zaterdag in de vastentijd (zaterdag 6, 13, 20 en 27 maart) van 16.00 -18.00 uur gelegenheid tot biecht en persoonlijk gesprek in de kapel van de Antoniuskerk.

 

  1. Zaterdag 27 en zondag 28 maart houden wij een deurcollecte t.b.v. Bisschoppelijke Vastenactie. U kunt een vastenzakje meenemen of u kunt een bedrag overmaken naar IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 Missiesecretariaat Roermond v.v. Project Kitase Dekenaat Venlo . Alvast bedankt !

 

  1. Dinsdag 30 maart is er om 18.00 uur voorafgaand aan de H. Mis een boeteviering in de Antoniuskerk, met gelegenheid tot een persoonlijke biecht.

 

  1. Wij zoeken buxus takjes voor de Palmpasen vieringen. Als u buxus takjes heeft, zou u die dan aan de parochie willen geven, en wilt u dat dan liefst voor maandag 22 maart aan de pastoor laten weten ? Alvast bedankt !

 

  1. Wilt u een huisbezoek of een persoonlijk gesprek met de pastoor of de kapelaan, neem dan via onderstaande telefoonnummers contact met hen op om een afspraak te maken.

 

  1. Wilt u zelf of iemand die u kent de ziekencommunie ontvangen? Laat het aan de pastoor of de kapelaan weten. Dan brengen ze iedere eerste vrijdag van de maand of evt. een andere dag de H. Communie naar die mensen thuis.

 

  1. Iedere eerste zaterdag van de maand van 10.30 – 11.30 uur is het kerkpoetsen in de Antoniuskerk. Wij zoeken veel helpende handen om onze kerk schoon te houden. Als beloning: een warme kop koffie met iets lekkers erbij !

 

Contact:

Pastoor Muprappallil, Baarlosestraat 1 (077-3230144)

Kapelaan Boby Thomas, Kloosterstraat 30 G (06-59710549)

 

Vieringen in de Goede week en Pasen

Palmzaterdag  27 maart: 18.00 uur Antonius, 18.00 uur Boekend en 19.15 uur Joseph

Palmzondag 28 maart: 10.00 uur Antonius, 11.15 uur Joh. De Doper

 

Witte donderdag 1 april: 19.00 uur Antonius (na de mis tot 24.00 uur aanbidding in de kerk)

Goede vrijdag 2 april: 15.00 uur Kruisweg Antonius, 15.00 uur Kruisweg Joh. De Doper

Goede vrijdag 2 april: 19.00 uur kruisverering Antonius

Paaswake zaterdag 3 april: 21.00 uur Antonius

Paaszondag 4 april:    10.00 uur Antonius, 10.00 uur Boekend

11.30 uur Joseph, 11.30 uur Joh. De Doper

2e paasdag maandag 5 april: 10.00 uur Antonius (na de mis paaseieren zoeken in de pastorietuin)