077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Allerheiligen en Allerzielen

Ik mis hem/haar iedere dag

Tijdens vele huisbezoeken bij weduwen en weduwnaars hoor ik hen vaak zeggen “Ik mis hem/haar iedere dag” Het sterven van onze dierbaren komt altijd te vroeg.

De maand november is grauw en miezerig. En het is juist in deze maand dat de katholieke Kerk al meer dan duizend jaar de overledenen op de dag van Allerzielen gedenkt. Allerzielen is veel meer dan het gedenken van de overledenen, of een ‘kaarsjes aansteken voor onze dierbare gestorvenen’. Wij willen hen in onze herinnering vasthouden. Wij bidden in de mis voor de zielenrust van onze overledenen.

Allerzielen is meer dan een menselijk gedenken. Allerzielen is meer dan een kaarsje aansteken. En dáárom is het terecht dat de Kerk bij ieder aangekondigd overlijden zegt: “Heer, geef deze gelovige de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij mag rusten in vrede.”

In de herfst is de natuur bezig haar mooie volheid weg te schenken omdat de winter, de dood voor de deur staat. Bloembollen worden onder de grond gestopt. Het leven wordt letterlijk en figuurlijk begraven. Maar niet voor eens en altijd, want ondergronds ontwikkelen zich uit de bollen en zaden nieuwe kiemen van leven. De natuur verliest haar leven om het straks in het voorjaar weer in alle uitbundigheid terug te winnen.

Het is niet toevallig dat wij in de katholieke kerk ieder jaar Allerheiligen

(1 november.) en Allerzielen (2 november) zo dicht bij elkaar vieren. Op Allerheiligen wordt gevierd dat er door de eeuwen heen héél veel geweldige, heilige mensen zijn geweest die Gods liefde een gezicht en een stem hebben gegeven. Sommigen van hen kennen wij bij name, ze zijn door de kerk officieel heilig verklaard (H. Antonius van Padua, moeder Theresa, H. Maximiliaan Kolbe) maar de meesten zijn in de anonimiteit gebleven, alleen gekend door God en hun tijdgenoten. En dat zijn er héél veel. Maar de vreugde van Allerheiligen slaat de dag daarna op Allerzielen om in verdriet. Verdriet dat wij de lichamelijke aanwezigheid van zoveel geweldige mensen moeten missen, mensen die ook ‘heiligen’ zijn geweest. Als wij naar onszelf kijken, moeten wij soms een lieve levenspartner, vader of moeder, oma of opa, broer of zus, een allerliefst kind, een goede vriend of vriendin missen: allemaal geweldige mensen die wij dankbaar zijn voor hun liefde maar die wij juist daarom heel erg missen. Het is altijd weer ontroerend als op Allerzielen de namen van onze geliefde doden worden opgenoemd en er kaarsjes bij hun graven worden ontstoken. Maar op diezelfde dag klinkt ook de troostvolle Bijbelse belofte dat onze dierbare overledenen zullen leven bij God in de hemel. Dat geloof vervult ons met troost en vreugde. Dat wens ik ieder van u van ganser harte toe.

Pastoor Muprappallil

extra vieringen

Vieringen Allerzielen

Zaterdag   30 oktober Onbevlekt Hart van Maria     18.00 uur
Zaterdag   30 oktober H. Joseph                              19.15 uur
Zondag      31 oktober H. Antonius van Padua         10.00 uur
Zondag      31 oktober H. Johannes de Doper          11.30 uur 

In deze viering worden alle overledenen van onze parochies herdacht.

De graven worden gezegend op zondag 31 oktober

Na de H. Mis van 10.00 uur op het Antonius kerkhof
Om 14.00 op het kerkhof in de Boekend
Om 14.00 op het kerkhof in Hout-Blerick

Verslag hoorzitting

Parochiefederatie Regio Blerick

Verslag van de hoorzitting van de Parochiefederatie Regio Blerick naar de fusieparochie
St. Lambertus op dinsdag 28 september 2021,  aanvang  20.00  uur in de Antoniuskerk

Aanwezigen:

Vicaris-generaal H.Quaedvlieg, deken J. Spee, kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick en 36 parochianen,
die de intekenlijst hebben ingevuld.
Dhr. P.Dullaert (mediator) opent de hoorzitting en geeft het woord aan pastoor Muprappallil.

Opening:
pastoor Muprappallil begroet alle aanwezigen en in het bijzonder Mgr. Quaedvlieg en deken Spee.
Op verzoek van pastoor Muprappallil spreekt Mgr. Quaedvlieg een gebed uit.

Pastoor Muprappallil

Als pastoor van onze federatie en voorzitter van het kerkbestuur rust op mij een belangrijke taak om te
spreken over de naderende fusie van onze parochies.
De basis voor deze operatie werd gelegd in oktober 2020. Toen publiceerde Bisschops Smeets zijn
Beleidsnota “naar missionaire geloofsgemeenschappen”.

Waarom een fusie?

In plaats van onze aandacht te moeten verdelen over veel kleine parochies, kunnen het pastorale team én het kerkbestuur van onze nieuwe fusieparochie hun krachten wijden aan de opbouw van de nieuwe missionaire geloofsgemeenschap die over oude grenzen heen durft te gaan, zodat er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven. Dat kon al heel aardig binnen de federatie die we al een aantal jaren hebben, maar na de totstandkoming van een fusieparochie wordt dat nog makkelijker.

Het begrip “fusie” moeten wij goed verstaan om het vervolg van het proces te kunnen begrijpen.

Een parochie is een rechtspersoon, een zelfstandige juridische entiteit met eigen rechten en verplichtingen. Wanneer de parochies fuseren tot één fusieparochie, gaan alle parochies op in één nieuwe rechtspersoon, alle bestaande rechtspersonen houden op te bestaan. Alle rechten en plichten van elke parochie gaan in zijn geheel over naar de fusieparochie.

Nu hebben wij in Blerick al ruim 10 jaar een federatie ( als één van de eersten in Limburg !!) Onze huidige Federatie, bestaat uit 7 parochies met één gezamenlijk kerkbestuur. Van deze 7 parochies hebben 4 parochies nog een eigen kerk. Het bisdom streeft bij een Federatie naar een volgende stap, namelijk een formele fusie van alle parochies van de Federatie tot één nieuwe parochie.  Het opheffen van de parochies heeft echter geen directe consequenties voor de kerkgebouwen, al onze 4 kerken blijven in de fusieparochie voorlopig in gebruik, dat wil zeggen de eredienst blijft gewoon plaatsvinden in deze kerken.

Alle kerken behouden hun oorspronkelijke naam, d.w.z. de H. Josephkerk in Hout- Blerick blijft de H. Josephkerk en dat geldt ook voor de Johannes de Doperkerk en de Onbevlekt Hart van Mariakerk in de Boekend. Alle kerken behouden hun oorspronkelijke naam, maar komen wel te staan onder de naam van onze fusieparochie, de H. Lambertusparochie. Om historische redenen hebben wij voor onze fusieparochie voor de naam St. Lambertusparochie gekozen, omdat de oudste kerk in Blerick oorspronkelijk aan St. Lambertus was toegewijd. Als we kijken naar de toekomst van onze nieuwe fusieparochie wordt de St. Antonius van Paduakerk de hoofdkerk van de Blerickse parochie gemeenschap, maar blijft onze geloofsgemeenschap present in alle wijken en in alle vier de kerkgebouwen.

Vooropgesteld dat het kerkbestuur vanavond de medewerking krijgt van de parochianen, zal het kerkbestuur daarna bisschop Smeets verzoeken het formele fusiedecreet uit te vaardigen, waarna dit notarieel zal worden vastgelegd. We hopen dit dan per 1 januari 2022 te effectueren.

Mgr. Quaedvlieg:

geeft een overzicht en ervaringen van de 9 parochies in Geleen, die de stap naar een fusieparochie per 1 jan. 2021 reeds gezet hebben.
Hij wijst daarbij op de basiservaring, opgedaan bij het oprichten van een federatie van 7 parochies in Blerick door pastoor Haver en diaken Hendrix en in Geleen destijds door hen gepresenteerd.
Mgr. Quaedvlieg wijst op het punt van “1 kudde met 1 herder(-schap)”,  die gemeenschappelijk,  bestuurlijk en pastoraal de toekomst bepalen: “samen doen wat wij samen kunnen. Niet wat zij moeten doen, maar wat wij kunnen doen.”
“Niet vasthouden aan bestaande structuren maar vasthouden aan elkaar met een persoonlijke band met Jezus Christus. “
“Samen naar buiten in plaats van allen binnen.”

Deken Spee:

geeft aan, dat binnen het dekenaat Venlo 5 federaties bestaan met nog 1 separate parochie. in Venlo-stad wordt gewerkt aan het omzetten van 1 federatie naar 1 fusieparochie per 1 jan. 2022.

Pauze:
Hierna volgt er een pauze onder het genot van een kopje koffie.

Gelegenheid tot stellen van vragen: *)

– wat is de reden, dat de naamswijziging in eerdere berichtgeving van kerk in kapel niet wordt gedaan en de naam kerk blijft behouden?
Pastoor: er waren diverse mensen, die problemen hadden met de naam “kapel” en daarom is gekozen de naam kerk te behouden. Vicaris: binnen de fusie is er 1 hoofdkerk, de andere kerken blijven de naam kerk houden.

– wat gebeurt er met het vermogen? Pastoor: hier verandert niets, het vermogen van de 7 parochies gaat over als vermogen van de fusieparochie.
Waarom is de naamgeving voor de fusieparochie niet ook Antoniusparochie?
Pastoor: om historische redenen, de allereerste kerk in Blerick uit de 12e eeuw was aan St. Lambertus gewijd.

– Omdat er deze avond van diverse parochianen opmerkingen komen over de naamgeving van de fusieparochie, namelijk of die Antoniusparochie of  Lambertusparochie moet zijn, volgt een hoofdelijke stemming met de volgende uitslag: 9 stemmen tegen de naam Lambertusparochie, 14 stemmen voor de naam Lambertusparochie, 10 onthoudingen. Uitslag: de fusieparochie krijgt de naam St. Lambertusparochie.

– de Josephkerk is dringend toe aan onderhoud. Waarom wordt de opbrengst van verkoop van de pastorie niet hiervoor gebruikt?
Pastoor: met slechts een gering aantal kerkgangers is het financieel niet rendabel groots te investeren in een gebouw, zolang de veiligheid gewaarborgd blijft. Momenteel wordt het gebruik van de kerk geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomst hiervan zal bekend worden of en welke maatregelen genomen worden.

– is geen voorstander van de fusieparochie, omdat hij door de vergroting van de organisatie extra problemen verwacht van banken, belastingdienst, etc.
Vicaris: in Geleen zijn geen extra problemen door de omzetting naar de fusieparochie ontstaan.

– wat doet het kerkbestuur voor de jeugd?
Pastoor vertelt over wat er voor de jeugd zoal wordt georganiseerd.
Andere vraag: wat gebeurt er met het bestaande kerkbestuur?
Pastoor: dit kerkbestuur wordt het kerkbestuur van de fusieparochie. Verder gelden de bestaande regels voor een kerkbestuur, geen wijzigingen in deze.

– zij mist de naam Maximiliaan Kolbe heel erg.
Pastoor: ter kennis aangenomen.

– is er een kans op sluiting van de Johannes de Doperkerk?
Pastoor: alle bestaande kerken blijven gewoon open en de erediensten blijven, zoals nu bekend, gehandhaafd.

– als je de entourage in de kerken vergelijkt met bv. kerken in Aken en ook het verschil ziet in aantal misdienaars/acolieten, valt op dat in Duitsland de entourage grootser is en met meer personen de diensten uitgevoerd worden.
Pastoor: in bv. de Josephkerk zingt het koor Gregoriaans, dat trekt geen kinderen. In de Boekend is geen school, heel weinig doopsels. Verder is in het algemeen de bereidheid bij kinderen (en ouders) om misdienaar te worden heel gering.

*) i.v.m.de wet op de privacy zijn de namen van de vragenstellers niet vermeld op de website.

 

Afsluiting:

Met een woord van dank aan alle aanwezigen en onderstaande  slot-opmerking van de vicaris :
“waar willen we voor gaan?
niet alleen de priesters
ook de parochianen”

wordt om 22:00 uur de hoorzitting gesloten. 

UITKOMST EN CONCLUSIE:

Samenvattend kan gesteld worden, dat in deze hoorzitting positief geoordeeld is en er draagvlak is door de aanwezige parochianen om de Parochiefederatie Regio Blerick om te zetten naar de Fusieparochie St. Lambertus met de St. Antonius van Padua kerk als hoofdkerk. De andere kerken, de Josephkerk, de Johannes de Doperkerk en de Onbevlekt Hart van  Mariakerk, blijven alle 3 als kerk genoemd.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick

Secretaris/notulist: M. Wismans

Samen naar de kerk gaan

Groep 4 en Groep 8

Net voordat ze hun Eerste communie zouden ontvangen, vroeg ik dit jaar weer aan de communicanten of er een tweede communie bestaat? Dat was een strikvraag, maar één communicant heeft meteen het juiste antwoord gegeven: “Ja pastoor, wij mogen meerdere keren de H. communie ontvangen. Daarom bestaat er wel een tweede, derde en tiende communie”. Een heel slim antwoord van haar. De communie is een belangrijke gebeurtenis voor de kinderen van groep 4 en het vormsel voor die van groep 8.  Afgelopen zondag heeft de laatste groep van de communicanten hun Eerste communie gedaan. Dit jaar hadden wij 54 communicanten. En vier jaar later, als deze kinderen 12 jaar zijn en in groep 8 zitten, komen ze dan allemaal terug voor het vormsel? Dat is een goede vraag.

Sommige ouders zeggen: “Ik laat dat aan mijn kind zelf over. Dat moet hij of zij zelf maar beslissen, en ik respecteer de mening van mijn kind.” Zeker respecteren wij de mening van onze kinderen en daarom gaan wij niet alles bepalen wat ze leuk moeten vinden en fijn om te doen of niet te doen. En toch denken wij als volwassenen, en jullie als ouders, vaak te weten wat voor het kind het beste is. Maar zolang je geen mogelijkheid hebt gegeven aan jouw kind om iets te ontdekken en te leren kennen, hoe kan het dan een keuze maken? Dat speelt ook bij het geloof, voor het doopsel, voor hun eerste communie en vormsel. Als het kind niks weet over het geloof, hoe kan het dan een keuze maken voor het geloof?  Leg de basis van het geloof, dat zal hen helpen om later daarop zelf verder te bouwen.

Pastoor Muprappallil

De ouderavonden voor de communie:

Basisschool: De Springbeek maandag 18 oktober om 20.00 uur in het zaaltje van de Antoniuskerk (Antoniuslaan 93).

Basisscholen: Titus Brandsma, Natuurlijk, de Regenboog en de Schans: dinsdag 19 oktober om 20.00 uur in het zaaltje van de Antoniuskerk

Basisscholen: De Klingerberg, Mikado en De Harlekijn donderdag 21 oktober om 20.00 uur in het zaaltje van de Doper kerk (St. Jansplein 51).

 

De ouderavond van het vormsel (alle scholen samen- voor de kinderen van groep 8):

Woensdag 20 oktober om 20.00 uur in de zaaltje van de Antoniuskerk.

Meer informatie en het inschrijf formulier voor communie en vormsel krijgen jullie via het parochiekantoor: parochiekantoorblerick@kpnmail.nl

Pastoor Muprappallil

Bijeenkomsten Geloofsgroep

Bijeenkomsten Geloofsgroep 2021:
maandag 4 oktober, maandag 8 november & maandag 6 december van 20.00 uur tot 21.30
in het zaaltje van Antoniuskerk
.
Structuur van de bijeenkomsten:
20.00 u tot 20.30 u : eerste gedeelte
20.30 u tot 20.45 u : koffiepauze
20.45 u tot 21.15 : tweede gedeelte
21.15 u tot 21.30 : vragen

Spreker:
Kapelaan van Attekum (Docent Grootseminarie Rolduc)
Thema: De Bijbel

Voor verdere vragen en informatie
Pastoor Muprappalil – muprappallil@gmail.com
Kapelaan Boby – bobythottakara@gmail.com
PAROCHIE FEDERATIEREGIO BLERICK

Meer informatie kunt u lezen in onderstaand pdf bestand.
Om te openen klik op deze link
Geloofsgroep

 

Keuzes maken

“Hannie kan beter tekenen”

 Af en toe zijn mensen teleurgesteld, omdat hun plannen heel anders lopen dan dat ze het willen. Op dat moment zijn wij verdrietig. Hebt u zelf ook ooit zo iets meegemaakt? Ik denk dat bijna iedere mens het wel eens heeft meegemaakt.

Waarom heb ik als titel van deze column ‘Hannie kan beter tekenen’ gekozen? Deze uitspraak heb ik gehoord tijdens een van mijn huisbezoeken. Iemand vertelde mij: “Pastoor, toen ik op de middelbare school zat bij de zusters, heb ik altijd goed kunnen tekenen. Op een dag kwam de zuster naar mij en zei: ‘Jij kan goed tekenen, maak maar een tekening op het bord’. Ik heb het gedaan, maar de volgende dag toen ik mijn klaslokaal binnenkwam, zag ik op het bord een andere tekening staan, en die van mij was weggeveegd. Dat heeft mij veel verdriet gedaan. Waarom was dit gebeurd? De zuster heeft het zelf aan mij gevraagd en op haar verzoek heb ik een tekening gemaakt op het bord. En nu stond er een andere tekening. En ik ging naar de zuster om te vragen waarom er een andere tekening dan die van mij op het bord stond. En het antwoord van de zuster was: ‘Hannie kan beter tekenen’.”

Dat heeft haar veel pijn gedaan. En later ging zij niet de tekenopleiding doen maar heeft een andere opleiding gedaan. En daarna heeft zij een goede baan gekregen. Eigenlijk heeft ze nooit spijt ervan gehad dat ze deze baan heeft gekregen. Toen de zuster zei: “Hannie kan beter tekenen”, heeft dat haar ontzettend veel pijn gedaan, maar juist daardoor heeft zij voor een andere opleiding gekozen en later een andere, hele goede baan gekregen.

Soms willen wij onze plannen voor laten gaan boven die van God. Maar we moeten niet vergeten: God heeft goede plannen met ieder van ons voor. En Zijn plannen zijn beter dan die van ons.

Pastoor Muprappallil