077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Fusieparochie

Pfrb 23-21                                                                                                                                                        april 2021

Van Parochiefederatie naar een Fusieparochie

Geachte parochianen,

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick is voornemens, de Federatie om te zetten naar een Fusieparochie.
De huidige Federatie, opgericht per 1 jan. 2010, bestaat uit 7 parochies met één gezamenlijk kerkbestuur. Van deze 7 parochies hebben 4 parochies nog een eigen kerk.

Een Federatie is een organisatievorm, die ons inziens helaas niet echt bijdraagt tot een gevoel van één kerkgemeenschap voor geheel Blerick en omgeving. Ook juridisch gezien heeft een federatie geen zeggenschap.

Het bisdom streeft bij een Federatie dan ook naar een volgende stap, namelijk een formele fusie van alle parochies van de Federatie naar één nieuwe parochie met één naam en één officiële parochiekerk. De andere kerken blijven bij een fusieparochie voortbestaan, maar dan als kapel, waarbij de erediensten gewoon blijven plaatsvinden.

Het kerkbestuur wil om historische redenen de Fusieparochie de naam St. Lambertusparochie geven met de St. Antonius van Paduakerk als de parochiekerk.
De St. Josephkerk wordt dan de St. Josephkapel, de Johannes de Doperkerk dan de St. Johannes de Doperkapel en de Maria Onbevlekt Hart van Mariakerk dan de Onbevlekt Hart van Mariakapel.

In een hoorzitting, onder voorbehoud van Corona regelgeving, gepland in het najaar van 2021, zullen de parochianen uitgenodigd worden om dit voorstel te bespreken. Uiteraard kunt u ook nu reeds per mail/brief reageren op dit plan. (e-mail adres:  parochiekantoor@rkpfblerick.nl)

Vooropgesteld, dat het kerkbestuur de medewerking heeft van de parochianen, zal deze bisschop Smeets dan verzoeken het formele fusiedecreet uit te vaardigen, waarna dit notarieel zal worden vastgelegd.

Streefdatum van ingang van deze fusieparochie is 1 januari 2022.

 

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick:

Voorzitter: Pastoor R. Muprappallil

Secretaris: Mon Wismans

Penningmeester:  vacature

Petra Steenhuis: commissie pastorale zaken

Marije van Knippenberg: commissie financiële zorg

Otto van Staveren: commissie personeel en organisatie

Jos Peters: commissie gebouwen en terreinen

Jaarcijfers 2019 parochies regio Blerick

Jaarcijfers 2019 ( x € 1.000)

Kosten
Personeelskosten 48
Kosten onroerend goed 112
Kosten eredienst en pastoraal 18
Verplichte en vrijwillige bijdragen 29
Overige kosten 15
Inkomsten
Bijdragen parochianen 133
Opbrengst bezittingen 43
Overige inkomsten 24
Tekort 22

De parochies hebben allemaal de Anbi status, zie onderstaande lijst

Rsin-nummer
Antonius van Padua 824125629
Lambertus 824132555
Hubertus 824130522
Johannes de Doper 824130704
Max.Kolbe 824100499
Joseph 824131435
Onb. H.v. Maria 824115612

 

Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick

Op 1 april 2020 is diaken Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick. Hij werd op 17 november 1990 in de St. Christoffelkathedraal tot diaken gewijd. Nadat hij gewijd was, begon hij als permanent diaken in de parochie H. Familie te Venlo bij pastoor van der Vegt.

Destijds woonde de familie Hendrix in het Groenveld in Venlo, maar omdat hij tijdelijk uit zijn huis moest in verband met grondverzakkingen onder de woning, werd hem door pastoor Bronneberg vervangende woonruimte in de kapelanie te Blerick aangeboden. En van het een kwam het ander: in 1995 werd hij diaken in de Antoniusparochie te Blerick. In 2010 ontstond de Parochiefederatie Regio Blerick en werd hij diaken-assistent van de 7 parochies H. Antonius van Padua. H. Maximiliaan Kolbe, H. Hubertus, H. Joseph, H. Lambertus, H. Johannes de Doper en Onbevlekt Hart van Maria.

Per 1 oktober 2019 heeft bisschop Harrie Smeets hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Wel zal hij, zoals wij van hem gewend zijn, als vrijwilliger het pastorale team en het kerkbestuur, waar nodig, met raad en daad blijven ondersteunen.

Om familiaire redenen heeft diaken Hendrix het kerkbestuur verzocht om geen viering te houden om een en ander te memoreren, waaraan gehoor wordt gegeven.

Het kerkbestuur en het pastorale team danken diaken Hendrix voor al het goede werk en ondersteuning in de afgelopen 25 jaar zowel binnen als buiten de Blerickse geloofsgemeenschap. Moge hij samen met zijn vrouw Ria nog lang onder ons blijven.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick

Geen Weekend vieringen

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;

De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;

Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;

Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.

Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.

Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed

 

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.

 

Bron: https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/

 

Overlijden Pastoor Van der Ven

Geheel onverwacht moesten wij op maandag 18 februari 2019 afscheid nemen van onze geliefde pastoor de

Zeer Eerwaarde Heer Jos Van der Ven

Een mooi mens is niet meer.

Pastoor Van der Ven was in staat voor veel mensen een baken van rust te vormen in moeilijke tijden; hij heeft zich onderscheiden door zijn zachtmoedige en rustige aard.
Wij zullen onze Pastoor node missen en bevelen hem aan in uw gebed.

Op vrijdag 22 februari is er om 19:00 uur de vooravondmis in de H. Antonius van Paduakerk, Antoniuslaan 93, 5921KB te Blerick.
Voorafgaand aan de avondmis zal tussen 18:00 uur en 18:45 uur gelegenheid zijn om afscheid te nemen van onze pastoor.

Op zaterdag 23 februari nemen wij afscheid van onze Pastoor tijdens de plechtige Eucharistieviering om 10:30 uur, eveneens in de H. Antonius van Paduakerk.

Diaken, de Eerwaarde Heer W.Hendrix en het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick

 

Nieuwe kledingcontainers geplaatst

Deze week zijn weer nieuwe kledingcontainers bij de diverse kerken geplaatst.
De opbrengst van kleding en schoenen zal nu door het pastorale team/kerkbestuur gebruikt worden voor o.a. pastorale zorg binnen de parochiefederatie en voor jeugd- en jongerenwerk.
Over de opbrengsten zult u van tijd tot tijd geïnformeerd worden.