077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Aan alle parochianen van de Parochiefederatie Regio Blerick

 

Geachte parochiaan,

Bisschop Harry Smeets heeft op 19 december per decreet bepaald, dat de 7 R.K. parochies H. Antonius van Padua, H. Hubertus, H. Maximiliaan Maria Kolbe, H. Lambertus, H. Johannes de Doper, H. Joseph en  Onbevlekt Hart van Maria met ingang van 1 januari 2022 worden samengevoegd tot één nieuwe parochie met de naam “R.-K. PAROCHIE HEILIGE LAMBERTUS”.

Als pastoor van deze nieuwe parochie is pastoor R. Muprappallil benoemd en tot kapelaan van deze nieuwe parochie kapelaan B. Thomas.

Als leden van het kerkbestuur van de nieuwe parochie zijn benoemd:

Mevrouw M.H.F.P. Van Knippenberg, vicevoorzitter/penningmeester
De heer S.M. Wismans, secretaris
Mevrouw P.J.M. Steenhuis-Schlooz, lid
De heer O.P.F. van Staveren, lid
De heer H.J. Peters, lid

De parochiekerk is de H. Antonius van Paduakerk. De 3 andere kerken, te weten de Josephkerk, de Johannes de Doperkerk en de Onbevlekt Hart van Mariakerk, blijven als kerken in gebruik voor de erediensten.
Voor meer gegevens wordt naar de website https://www.rkpfblerick.nl  verwezen, alwaar het decreet in zijn geheel is in te zien. Tevens is deze als bijlage onder dit bericht toegevoegd.
Verder wordt in het decreet ook de mogelijkheid aangegeven hoe een verzoek om verbetering of herziening van het decreet kan worden gedaan. Dit moet binnen 10 werkdagen gerekend vanaf 19 december gebeuren.

 

Namens het kerkbestuur,

 

S.M. Wismans                                                  pastoor R. Muprappallil

Secretaris                                                          voorzitter

 

In onderstaande link kunt u het decreet downloaden

decretum