077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Pfrb 23-21                                                                                                                                                        april 2021

Van Parochiefederatie naar een Fusieparochie

Geachte parochianen,

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick is voornemens, de Federatie om te zetten naar een Fusieparochie.
De huidige Federatie, opgericht per 1 jan. 2010, bestaat uit 7 parochies met één gezamenlijk kerkbestuur. Van deze 7 parochies hebben 4 parochies nog een eigen kerk.

Een Federatie is een organisatievorm, die ons inziens helaas niet echt bijdraagt tot een gevoel van één kerkgemeenschap voor geheel Blerick en omgeving. Ook juridisch gezien heeft een federatie geen zeggenschap.

Het bisdom streeft bij een Federatie dan ook naar een volgende stap, namelijk een formele fusie van alle parochies van de Federatie naar één nieuwe parochie met één naam en één officiële parochiekerk. De andere kerken blijven bij een fusieparochie voortbestaan, maar dan als kapel, waarbij de erediensten gewoon blijven plaatsvinden.

Het kerkbestuur wil om historische redenen de Fusieparochie de naam St. Lambertusparochie geven met de St. Antonius van Paduakerk als de parochiekerk.
De St. Josephkerk wordt dan de St. Josephkapel, de Johannes de Doperkerk dan de St. Johannes de Doperkapel en de Maria Onbevlekt Hart van Mariakerk dan de Onbevlekt Hart van Mariakapel.

In een hoorzitting, onder voorbehoud van Corona regelgeving, gepland in het najaar van 2021, zullen de parochianen uitgenodigd worden om dit voorstel te bespreken. Uiteraard kunt u ook nu reeds per mail/brief reageren op dit plan. (e-mail adres:  parochiekantoor@rkpfblerick.nl)

Vooropgesteld, dat het kerkbestuur de medewerking heeft van de parochianen, zal deze bisschop Smeets dan verzoeken het formele fusiedecreet uit te vaardigen, waarna dit notarieel zal worden vastgelegd.

Streefdatum van ingang van deze fusieparochie is 1 januari 2022.

 

Het kerkbestuur van de Parochiefederatie Regio Blerick:

Voorzitter: Pastoor R. Muprappallil

Secretaris: Mon Wismans

Penningmeester:  vacature

Petra Steenhuis: commissie pastorale zaken

Marije van Knippenberg: commissie financiële zorg

Otto van Staveren: commissie personeel en organisatie

Jos Peters: commissie gebouwen en terreinen