077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

Parochiefederatie Regio Blerick

Verslag van de hoorzitting van de Parochiefederatie Regio Blerick naar de fusieparochie
St. Lambertus op dinsdag 28 september 2021,  aanvang  20.00  uur in de Antoniuskerk

Aanwezigen:

Vicaris-generaal H.Quaedvlieg, deken J. Spee, kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick en 36 parochianen,
die de intekenlijst hebben ingevuld.
Dhr. P.Dullaert (mediator) opent de hoorzitting en geeft het woord aan pastoor Muprappallil.

Opening:
pastoor Muprappallil begroet alle aanwezigen en in het bijzonder Mgr. Quaedvlieg en deken Spee.
Op verzoek van pastoor Muprappallil spreekt Mgr. Quaedvlieg een gebed uit.

Pastoor Muprappallil

Als pastoor van onze federatie en voorzitter van het kerkbestuur rust op mij een belangrijke taak om te
spreken over de naderende fusie van onze parochies.
De basis voor deze operatie werd gelegd in oktober 2020. Toen publiceerde Bisschops Smeets zijn
Beleidsnota “naar missionaire geloofsgemeenschappen”.

Waarom een fusie?

In plaats van onze aandacht te moeten verdelen over veel kleine parochies, kunnen het pastorale team én het kerkbestuur van onze nieuwe fusieparochie hun krachten wijden aan de opbouw van de nieuwe missionaire geloofsgemeenschap die over oude grenzen heen durft te gaan, zodat er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven. Dat kon al heel aardig binnen de federatie die we al een aantal jaren hebben, maar na de totstandkoming van een fusieparochie wordt dat nog makkelijker.

Het begrip “fusie” moeten wij goed verstaan om het vervolg van het proces te kunnen begrijpen.

Een parochie is een rechtspersoon, een zelfstandige juridische entiteit met eigen rechten en verplichtingen. Wanneer de parochies fuseren tot één fusieparochie, gaan alle parochies op in één nieuwe rechtspersoon, alle bestaande rechtspersonen houden op te bestaan. Alle rechten en plichten van elke parochie gaan in zijn geheel over naar de fusieparochie.

Nu hebben wij in Blerick al ruim 10 jaar een federatie ( als één van de eersten in Limburg !!) Onze huidige Federatie, bestaat uit 7 parochies met één gezamenlijk kerkbestuur. Van deze 7 parochies hebben 4 parochies nog een eigen kerk. Het bisdom streeft bij een Federatie naar een volgende stap, namelijk een formele fusie van alle parochies van de Federatie tot één nieuwe parochie.  Het opheffen van de parochies heeft echter geen directe consequenties voor de kerkgebouwen, al onze 4 kerken blijven in de fusieparochie voorlopig in gebruik, dat wil zeggen de eredienst blijft gewoon plaatsvinden in deze kerken.

Alle kerken behouden hun oorspronkelijke naam, d.w.z. de H. Josephkerk in Hout- Blerick blijft de H. Josephkerk en dat geldt ook voor de Johannes de Doperkerk en de Onbevlekt Hart van Mariakerk in de Boekend. Alle kerken behouden hun oorspronkelijke naam, maar komen wel te staan onder de naam van onze fusieparochie, de H. Lambertusparochie. Om historische redenen hebben wij voor onze fusieparochie voor de naam St. Lambertusparochie gekozen, omdat de oudste kerk in Blerick oorspronkelijk aan St. Lambertus was toegewijd. Als we kijken naar de toekomst van onze nieuwe fusieparochie wordt de St. Antonius van Paduakerk de hoofdkerk van de Blerickse parochie gemeenschap, maar blijft onze geloofsgemeenschap present in alle wijken en in alle vier de kerkgebouwen.

Vooropgesteld dat het kerkbestuur vanavond de medewerking krijgt van de parochianen, zal het kerkbestuur daarna bisschop Smeets verzoeken het formele fusiedecreet uit te vaardigen, waarna dit notarieel zal worden vastgelegd. We hopen dit dan per 1 januari 2022 te effectueren.

Mgr. Quaedvlieg:

geeft een overzicht en ervaringen van de 9 parochies in Geleen, die de stap naar een fusieparochie per 1 jan. 2021 reeds gezet hebben.
Hij wijst daarbij op de basiservaring, opgedaan bij het oprichten van een federatie van 7 parochies in Blerick door pastoor Haver en diaken Hendrix en in Geleen destijds door hen gepresenteerd.
Mgr. Quaedvlieg wijst op het punt van “1 kudde met 1 herder(-schap)”,  die gemeenschappelijk,  bestuurlijk en pastoraal de toekomst bepalen: “samen doen wat wij samen kunnen. Niet wat zij moeten doen, maar wat wij kunnen doen.”
“Niet vasthouden aan bestaande structuren maar vasthouden aan elkaar met een persoonlijke band met Jezus Christus. “
“Samen naar buiten in plaats van allen binnen.”

Deken Spee:

geeft aan, dat binnen het dekenaat Venlo 5 federaties bestaan met nog 1 separate parochie. in Venlo-stad wordt gewerkt aan het omzetten van 1 federatie naar 1 fusieparochie per 1 jan. 2022.

Pauze:
Hierna volgt er een pauze onder het genot van een kopje koffie.

Gelegenheid tot stellen van vragen: *)

– wat is de reden, dat de naamswijziging in eerdere berichtgeving van kerk in kapel niet wordt gedaan en de naam kerk blijft behouden?
Pastoor: er waren diverse mensen, die problemen hadden met de naam “kapel” en daarom is gekozen de naam kerk te behouden. Vicaris: binnen de fusie is er 1 hoofdkerk, de andere kerken blijven de naam kerk houden.

– wat gebeurt er met het vermogen? Pastoor: hier verandert niets, het vermogen van de 7 parochies gaat over als vermogen van de fusieparochie.
Waarom is de naamgeving voor de fusieparochie niet ook Antoniusparochie?
Pastoor: om historische redenen, de allereerste kerk in Blerick uit de 12e eeuw was aan St. Lambertus gewijd.

– Omdat er deze avond van diverse parochianen opmerkingen komen over de naamgeving van de fusieparochie, namelijk of die Antoniusparochie of  Lambertusparochie moet zijn, volgt een hoofdelijke stemming met de volgende uitslag: 9 stemmen tegen de naam Lambertusparochie, 14 stemmen voor de naam Lambertusparochie, 10 onthoudingen. Uitslag: de fusieparochie krijgt de naam St. Lambertusparochie.

– de Josephkerk is dringend toe aan onderhoud. Waarom wordt de opbrengst van verkoop van de pastorie niet hiervoor gebruikt?
Pastoor: met slechts een gering aantal kerkgangers is het financieel niet rendabel groots te investeren in een gebouw, zolang de veiligheid gewaarborgd blijft. Momenteel wordt het gebruik van de kerk geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomst hiervan zal bekend worden of en welke maatregelen genomen worden.

– is geen voorstander van de fusieparochie, omdat hij door de vergroting van de organisatie extra problemen verwacht van banken, belastingdienst, etc.
Vicaris: in Geleen zijn geen extra problemen door de omzetting naar de fusieparochie ontstaan.

– wat doet het kerkbestuur voor de jeugd?
Pastoor vertelt over wat er voor de jeugd zoal wordt georganiseerd.
Andere vraag: wat gebeurt er met het bestaande kerkbestuur?
Pastoor: dit kerkbestuur wordt het kerkbestuur van de fusieparochie. Verder gelden de bestaande regels voor een kerkbestuur, geen wijzigingen in deze.

– zij mist de naam Maximiliaan Kolbe heel erg.
Pastoor: ter kennis aangenomen.

– is er een kans op sluiting van de Johannes de Doperkerk?
Pastoor: alle bestaande kerken blijven gewoon open en de erediensten blijven, zoals nu bekend, gehandhaafd.

– als je de entourage in de kerken vergelijkt met bv. kerken in Aken en ook het verschil ziet in aantal misdienaars/acolieten, valt op dat in Duitsland de entourage grootser is en met meer personen de diensten uitgevoerd worden.
Pastoor: in bv. de Josephkerk zingt het koor Gregoriaans, dat trekt geen kinderen. In de Boekend is geen school, heel weinig doopsels. Verder is in het algemeen de bereidheid bij kinderen (en ouders) om misdienaar te worden heel gering.

*) i.v.m.de wet op de privacy zijn de namen van de vragenstellers niet vermeld op de website.

 

Afsluiting:

Met een woord van dank aan alle aanwezigen en onderstaande  slot-opmerking van de vicaris :
“waar willen we voor gaan?
niet alleen de priesters
ook de parochianen”

wordt om 22:00 uur de hoorzitting gesloten. 

UITKOMST EN CONCLUSIE:

Samenvattend kan gesteld worden, dat in deze hoorzitting positief geoordeeld is en er draagvlak is door de aanwezige parochianen om de Parochiefederatie Regio Blerick om te zetten naar de Fusieparochie St. Lambertus met de St. Antonius van Padua kerk als hoofdkerk. De andere kerken, de Josephkerk, de Johannes de Doperkerk en de Onbevlekt Hart van  Mariakerk, blijven alle 3 als kerk genoemd.

Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick

Secretaris/notulist: M. Wismans