077 - 387 39 29   € => NL92 RABO 0100 9402 85 parochiekantoor@rkpfblerick.nl

R.-K. Parochie Heilige Lambertus

Verslag van de hoorzitting van de Onbevlekt Hart van Mariakerk  op donderdag  22 september 2022,  aanvang  20.00  uur in voornoemde kerk

Aanwezigen:
Vicaris-generaal H.Quaedvlieg, deken J. Spee, pastoor P. Lipsch, pastoraal team en kerkbestuur R.-K. Parochie Heilige Lambertus en 46 parochianen, die de intekenlijst hebben ingevuld.

Opening:
pastoor Muprappallil begroet alle aanwezigen en in het bijzonder deken Spee en pastoor Lipsch en na iets latere aankomst ook vicaris-generaal Quaedvlieg.

Op verzoek van pastoor Muprappallil spreekt deken Spee een gebed uit.

Pastoor Muprappallil
Vanavond zijn wij hier voor de hoorzitting over de onttrekking aan de eredienst van deze kerk. ik wil graag een korte toelichting geven over de pastorale en financiële situatie van onze parochie. Per 01-01-2022 is de Parochiefederatie Regio Blerick van de 7 parochies omgezet in de fusieparochie R.-K. Parochie Heilige Lambertus. Om historische redenen hebben wij voor onze fusieparochie voor de naam H. Lambertusparochie gekozen, omdat de oudste kerk in Blerick oorspronkelijk aan H. Lambertus was toegewijd. Dit is meer dan 700 jaar zo geweest. Het pastorale team heeft ter ondersteuning/motivatie voor deze fusieparochie een omvangrijk pastoraal 10-jarig- beleidsplan  opgezet, dat op de website is in te zien.( https://www.rkpfblerick.nl )

De wereld verandert razendsnel. Dat ervaren we regelmatig, al realiseren we het ons niet altijd. Het lijkt erop dat de hele maatschappij aan de vooravond staat van herbezinning: op het vlak van ons politieke systeem, ons westerse financieel en economisch systeem, onze hele zorgvoorziening, onze technologie, en daarmee samenhangend grote ethische beslissingen waarvoor we ons gesteld zien. Ook in onze katholieke Kerk staan grote veranderingen te gebeuren de komende tijd.

Het pastorale team tezamen met het kerkbestuur van de R.-K. Parochie Heilige Lambertus stelt alles in het werk om de parochiegemeenschap te vitaliseren. Er zijn  plannen om in de bijgebouwen van de hoofdkerk, de Antonius van Paduakerk, de toegang en het gebruik van de ruimtes voor het catechese-onderwijs, het persoonlijk pastoraat, diaconie en dienst aan de mensen te verbeteren.

De opzet is om deze hoofdkerk van de fusieparochie voor alle parochianen van de voormalige 7 parochies intensiever te gaan gebruiken voor alle activiteiten en tevens aanzienlijke besparingen te realiseren voor wat betreft  onderhoudskosten en energiekosten van de gebouwen binnen de fusieparochie.

In 2021 vertoonde het financieel overzicht van de 7 parochies een tekort van €100k en voor 2022 wordt voor de fusieparochie een gelijk tekort verwacht. In de Onbevlekt Hart van Mariakerk wordt sinds enkele jaren  één H. Mis per maand opgedragen. Het aantal bezoekers is gem. een 25 tal, waarbij het merendeel uit koorleden bestaat.

In  2020 was het verlies van deze kerk € 2608 en in 2021 € 2187. In deze jaren is geen groot onderhoud aan het kerkgebouw gepleegd en de energiekosten waren nog tegen “normale” prijzen. U zult begrijpen, dat bij groot onderhoud en met de nieuwe energieprijzen dit verlies een veelvoud zal gaan bedragen. Volgens het recent verschenen onderhoudsrapport is de Noodverlichting van deze kerk  aan vervanging toe. En dat zal bijna vijf duizend euro kosten.

Gelet op het bovenstaande is het kerkbestuur van de R.-K. Parochie Heilige Lambertus, na overleg met het bisdom, voornemens de Onbevlekt Hart van Mariakerk per 31-12-2022 aan de eredienst te onttrekken.

Er is met instemming van het bisdom een koper gevonden voor de Onbevlekt Hart van Mariakerk, die appartementen in deze kerk wil realiseren. Daarbij blijft een kapel in de huidige sacristie behouden.

Veel parochies in ons land en in Europa hebben te maken met “vergrijzing”, leegloop en soms het sluiten van kerken. De realiteit is dat zowel ouderen als jongeren vaak onbekend, onverschillig en ongeïnteresseerd zijn met betrekking tot het christelijk geloof en de katholieke kerk. Daar heeft ook onze parochie mee te maken. In plaats van onze aandacht te moeten verdelen over veel kleine parochies, kunnen het pastorale team én het kerkbestuur van onze nieuwe fusieparochie hun krachten beter bundelen en zo werken aan de opbouw van een nieuwe missionaire geloofsgemeenschap die over oude grenzen heen durft te gaan, zodat er ruimte komt voor nieuwe pastorale initiatieven. Ik hoop op uw blijvende betrokkenheid en medewerking aan onze kerk in Blerick, Hout-Blerick en Boekend.

Deken Spee: geeft aan, dat het onttrekken aan de eredienst van een kerk weliswaar door het bisdom moet worden goedgekeurd, maar de verantwoordelijkheid hiervoor bij het kerkbestuur ligt.

Binnen het dekenaat Venlo zijn sinds 2008 reeds diverse kerken aan de eredienst onttrokken.

Het gaat daarbij niet alleen om sluiting van het gebouw als zodanig, maar veel meer ook om de pastorale zorg na sluiting van een kerk.

De 1e H. Mis in de Boekend werd met kerstmis 1944 door kapelaan Cramer in de keuken van Boostenhof opgedragen, omdat de mensen door de oorlog niet naar Blerick konden komen. In september 1945 werd kapelaan Cramers van de Antoniusparochie benoemd tot Rector van de parochie, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria , met de opdracht zo spoedig mogelijk met de bouw van een nieuw kerkgebouw te starten.

In 1953 was de eerste steenlegging van de nieuwe kerk.

Helaas werd in de loop der jaren het kerkbezoek steeds minder, wat uiteindelijk nu heeft geleid tot de voorgenomen onttrekking van deze kerk aan de eredienst.

Pastoor Lipsch
Pastoor Lipsch vertelt, dat hij namens de Priesterraad deel neemt aan deze hoorzitting.
De Priesterraad adviseert de bisschop inzake de wens van het kerkbestuur tot onttrekking van de Onbevlekt Hart van Mariakerk aan de eredienst.

Vicaris-generaal Quaedvlieg:
Ook de vicaris-generaal geeft aan, dat het vanavond niet zozeer gaat om onttrekking van deze kerk aan de eredienst, wat op zich een pijnlijke en emotionele stap betekent, maar ook hoe we pastoraal verder gaan. Het pastorale team doet al het mogelijke om hier in te voorzien.

Sinds dit jaar zijn de 7 parochies opgegaan in de Lambertusparochie: dit betekent ook, dat ook als er een kerk gesloten wordt, de overige kerken open zijn voor alle parochianen.

Gelegenheid tot stellen van vragen:
– vraag: wie is de koper van de kerk ?
Pastoor: omdat de koop nog niet definitief is afgerond en ook nog niet definitief is goedgekeurd door het bisdom kunnen hierover nu geen mededelingen gedaan worden. Zodra de onderhandelingen zijn afgesloten, zal dit bekend gemaakt worden.

– vraag: wat doet het pastorale team voor de jeugd?
Pastoor: het is in deze tijd moeilijk om jeugd te vinden, zie bv. weinig interesse voor de wereldjongerendag. De jeugd/ouders/grootouders voelen zich niet gebonden.
Wel zijn er vele positieve reacties met de communicanten en komen 1x/maand 10-15 jongeren bij elkaar om gezamenlijk iets te regelen.

– vraag: komt in de sacristie een kapelletje? Wat gebeurt er met de stichtingen?
Pastoor: bevestigt het kapelletje en zegt toe, dat de stichtingen worden overgenomen door de Lambertusparochie.
– Verder vraagt hij ook om zodra mogelijk de informatie over wat en hoe met de kerk te delen met de Boekender gemeenschap.

– vraag: is er inspraak door de parochianen m.b.t. de verbouwing/aanbouw van de kerk?
Pastoor/Vicaris: het gebouw is straks niet langer meer een kerk. Het kerkbestuur bepaalt wat er met het gebouw gebeurt. Uiteindelijk is het aan de koper van het gebouw hoe dit verbouwd wordt. Uiteraard bepaalt Bouwzaken van de gemeente Venlo wat wel/niet kan worden toegestaan.

– vraag: wat gebeurt er met het kerkhof/wie is eigenaar?
Pastoor: dit blijft net als de andere kerkhoven bestaan en is onderdeel van de Lambertusparochie.

– vraag: stelt voor het perceel grond vóór de kerk te verkopen om met de opbrengst de kerk nog wat langer open te laten.
Pastoor: ter kennis aangenomen.

– vraag: leest een mail voor van de familie Hay en Jet Custers over het voorgenomen besluit de kerk te gaan sluiten.

Verdere vraag om  het voorstel de onttrekking aan de eredienst niet op 31.12 maar op 24.12 plaats te laten vinden.
Pastoor: wordt in overweging genomen. ( zie ook onderstaande opmerking in deze van de vicaris-generaal)

– vraag: kunnen in het kapelletje straks kaarsen opgestookt worden? Wat gebeurt er met de inventaris van de kerk”?
Pastoor: kaarsen opsteken zal mogelijk zijn. De inventaris zal wordt bekeken, wat er het beste mee kan gebeuren en zo nodig worden opgeslagen.

– vraag: kunnen de klokken blijven luiden, ook als het gebouw niet meer als kerk in gebruik is?
Pastoor: zal onderzocht worden of dit kan.

– vraag: kan het klokkentorentje op de kerk blijven als de kerk een nieuwe eigenaar of een nieuwe bestemming heeft.
Antwoord Pastoor  is een zaak van  de nieuwe eigenaar.

– vraag: doet een oproep aan het gemengd koor van de OHvM kerk om toch vooral als koor door te blijven gaan en in de andere kerken de eredienst mede te blijven opluisteren.

Opmerking van de vicaris-generaal na afloop van het vragenuurtje:
de kerk kan per 31.12.22 verkocht worden, maar voor de definitieve laatste H. Mis is de datum van belang, wanneer de koper start met verbouw van het gebouw. Dit betekent zegt hij, dat de laatste H,Mis bijvoorbeeld ook in 2023 kan plaatsvinden en gezamenlijk met alle parochianen van de Lambertusparochie kan plaatsvinden. Dit stimuleert ook het gevoel van eenheid onder de parochianen.

Afsluiting:
Met een woord van dank aan alle aanwezigen en een gebed  sluiten pastoor Muprapallil en vicaris-generaal Quaedvlieg de hoorzitting om 21:30 uur.

UITKOMST EN CONCLUSIE:
Samenvattend kan gesteld worden, dat in deze hoorzitting weliswaar pijnlijk gereageerd wordt op de voorgenomen sluiting van de kerk, maar er geen onoverkomelijke bezwaren zijn vastgesteld, die onttrekking aan de eredienst zouden kunnen verhinderen.

Kerkbestuur R.-K. Parochie Heilige Lambertus
Secretaris/notulist: Mon Wismans